This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Go to footer

Statut stowarzyszenia

Statut, regulaminy i dokumenty

Statut stowarzyszenia

Postprzez BIRK » 13 Lis 2012, 09:51

Regulamin Stowarzyszenia Black Hawk grupa airsoftowa
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Black Hawk grupa Airsoftowa w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwijania pasji jaką jest airsoft (zabawa z wykorzystaniem replik broni, podczas której rozgrywane są liczne scenariusze o charakterze militarnym, która jest alternatywą w stosunku do droższego i przez to nieosiągalnego dla wielu osób paintballu). Siedzibą stowarzyszenia jest Wałcz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Grzecznościową siedzibą Stowarzyszenia jest lokal :ul. Królowej Jadwigi 14/59
78-600 Wałcz

4. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

5. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Mariusz Komorowski nr dowodu osobistego AJU 737992 ul. Królowej Jadwigi 14/59
78-600 Wałcz
6. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

7. Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

8. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

10. Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Rozdział II
Cele i środki działania


11. Celem Stowarzyszenia jest:
- rozwijanie pasji jaką jest airsoft,
- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
- uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
- wdrażanie umiejętności, które mogą być przydatne dla służby wojskowej i obrony cywilnej,
- rozwijanie poczucia uczciwości (niewątpliwym problemem airsoftu jest brak śladu pozostawianego przez kulki na ubraniu. Czyni to jednak z niego elitarną formę rozgrywki, stawiającą fair play na najwyższym poziomie),
- dla jednych jest to zwykła zabawa i pasja, dla drugich element szkolenia w działalności paramilitarnej, to na polu walki airsoftowej spotykają i sprawdzają swoje umiejętności przedstawiciele zarówno pierwszych jak i drugich,
- proponowanie ciekawej formy rozrywki i alternatywy dla wykorzystania wolnego czasu, zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.

12. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków,
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
- udział w zlotach pasjonatów i manewrach, na które ściągają licznie pasjonaci airsoftu z całego kraju i z poza jego granic,
- prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych i zachęcanie do tej formy wykorzystania wolnego czasu,
- propagowanie airsoftu,
- współpraca z innymi grupami i stowarzyszeniami airsoftowymi.

13. Działalność partii politycznych na terenie Stowarzyszenia jest zabroniona. Członkowie w charakterze reprezentantów stowarzyszenia nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych oraz działania na ich rzecz, tak jednostkowo jak i zbiorowo.
"Jeszcze raz chciałbym ujrzeć Twoją twarz W moim sercu nie wygasła ani chwila z tamtych dni W mgnieniu barw wciąż widuję Cię za mgłą Ognia żar zamieniony w tani błysk."
Awatar użytkownika
BIRK
Generał
Generał
 
Posty: 797
Rejestracja: 17 Wrz 2007, 05:11
Miejscowość: Black Hawk Wałcz


Re: Statut stowarzyszenia

Postprzez BIRK » 30 Maj 2018, 07:58

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Black Hawk grupa Airsoftowa w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwijania pasji jaką jest airsoft (zabawa z wykorzystaniem replik broni, podczas której rozgrywane są liczne scenariusze o charakterze militarnym). Siedzibą stowarzyszenia jest Wałcz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej

4. Grzecznościową siedzibą Stowarzyszenia jest lokal: ul. Królowej Jadwigi 14/59
78-600 Wałcz

5. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Mariusz Komorowski nr dowodu osobistego CEU550008 ul. Królowej Jadwigi 14/59 78-600 Wałcz

5. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

7. Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

9. Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

10. Działalność partii politycznych na terenie Stowarzyszenia jest zabroniona. Członkowie w charakterze reprezentantów stowarzyszenia nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych oraz działania na ich rzecz, tak jednostkowo jak i zbiorowo.

11. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.§ 2
1. Cele Stowarzyszenia to:

a) rozwijanie pasji jaką jest airsoft,
b) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
c) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
d) wdrażanie umiejętności, które mogą być przydatne dla służby wojskowej i obrony cywilnej i terytorialnej,
e) rozwijanie postaw patriotycznych
f) rozwijanie poczucia uczciwości (niewątpliwym problemem airsoftu jest brak śladu pozostawianego przez kulki na ubraniu. Czyni to jednak z niego elitarną formę rozgrywki, stawiającą fair play na najwyższym poziomie),
g) dla jednych jest to zwykła zabawa i pasja, dla drugich element szkolenia w działalności paramilitarnej, to na polu walki airsoftowej spotykają i sprawdzają swoje umiejętności przedstawiciele zarówno pierwszych jak i drugich,
h) proponowanie ciekawej formy rozrywki i alternatywy dla wykorzystania wolnego czasu, zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków,
b) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
c) udział w zlotach pasjonatów i manewrach, na które ściągają licznie pasjonaci airsoftu z całego kraju i z poza jego granic,
d) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych i zachęcanie do tej formy wykorzystania wolnego czasu,
e) propagowanie airsoftu,
f) współpraca z innymi grupami i stowarzyszeniami airsoftowymi i pro obronnymi.

§ 3
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Przedstawiciel.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie,
a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela,
7. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania,
8. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
9. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§ 4
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.


§ 5
1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) zrzeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 6
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
"Jeszcze raz chciałbym ujrzeć Twoją twarz W moim sercu nie wygasła ani chwila z tamtych dni W mgnieniu barw wciąż widuję Cię za mgłą Ognia żar zamieniony w tani błysk."
Awatar użytkownika
BIRK
Generał
Generał
 
Posty: 797
Rejestracja: 17 Wrz 2007, 05:11
Miejscowość: Black Hawk Wałcz


Wróć do Strona główna

Wróć do Stowarzyszenie

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość